Όροι Χρήσης

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου www.heliost.gr

να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους.

 

1) Δεσμευτικότητα. Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heliost.gr καθώς και τη συμβατική σχέση ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τα μέλη της. Η ιστοσελίδα ανήκει στο σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης», το οποίο για λόγους συντομίας θα αναφέρεται εφεξής ως “σωματείο”. Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την πλοήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα www.heliost.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του χρήστη προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στην ιστοσελίδα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Όσον αφορά στη χρήση της εφαρμογής Elecost®, αυτή διέπεται πρωτίστως από το αντίστοιχο παράρτημα όρων χρήσης και συμπληρωματικά από τους κάτωθι όρους.

Το www.heliost.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Ένεκα τούτου συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο θα πληρείται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων.

2) Σκοπός. Η δημιουργία της ιστοσελίδας www.heliost.gr πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιδίωξης του σκοπού του σωματείου. Αυτός είναι η προαγωγή των σχετικών με τα Μεταβολικά Νοσήματα των οστών και την Οστεοπόρωση γνώσεων των ιατρών και των επιστημόνων άλλων συναφών επιστημών. Αναγνωρίζοντας την αναντικατάστατη συμβολή των προσώπων αυτών στην αντιμετώπιση των προαναφερθέντων νοσημάτων, η παρούσα ιστοσελίδα και το σωματείο γενικότερα δεν έχουν σε καμία περίπτωση σκοπό να υποκαταστήσουν την επίσκεψη σε αυτούς και την τήρηση των οδηγιών τους. Αντίθετα κύριος σκοπός παραμένει η συνδρομή στο έργο τους με την παροχή πληροφοριών, οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, video, σχέδια κλπ) και δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες του σωματείου. Παρεμπίπτοντα σκοπό αποτελεί η ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη και τη σοβαρότητα των μεταβολικών νοσημάτων και της οστεοπόρωσης παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με αυτά. Ενδεχομένως η πληροφόρηση αυτή να οδηγήσει στην αναζήτηση προσήκουσας ιατρικής βοήθειας από εξειδικευμένους γιατρούς.

3) Ευθύνη Σωματείου. Το σωματείο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη υγείας ή/και κάθε άλλη συνέπεια που απορρέει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και την εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν. Όλες οι ιατρικές και γενικότερα επιστημονικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο www.heliost.gr έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχονται από το σωματείο ‘‘ως έχουν’’. Ως εκ τούτου το σωματείο αρνείται ρητά την ύπαρξη οποιασδήποτε ρητής, έμμεσης ή εκπορευόμενης από τις περιστάσεις ή την αξιοπιστία του σωματείου εγγύησης για την ακρίβεια, την ασφάλεια, την καταλληλότητα και την ποιότητα τους. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους της ιστοσελίδας και του σωματείου εν γένει για παράβλεψη ή παράκαμψη των απαραίτητων ιατρικών συμβουλών. Υπεύθυνος για ενδεχόμενη χορήγηση θεραπείας ή/και φαρμακευτικής αγωγής είναι αποκλειστικά ο εκάστοτε θεράπων ιατρός και οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις ποινικής ή αστικής φύσεως απορρέουν από τη σχέση ιατρού-ασθενή δεν μπορούν επ’ ουδενί να εγερθούν κατά του σωματείου.

4) Ευθύνη χρήστη. Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται από την ιστοσελίδα www.heliost.gr η δυνατότητα στον χρήστη ή το μέλος να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  1. Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  2. Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  3. Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό(virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα(malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να< μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  4. Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της ιστοσελίδας www.heliost.gr ή του σωματείου για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους το σωματείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση εκ μέρους σας της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι λογικοί και ορθοί, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

5) Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.heliost.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.heliost.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την αποκλειστική χρήση του από το σωματείο. Συνεπώς προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ως διακριτικό γνώρισμα και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name).

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.heliost.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν δίχως την προηγούμενη έγγραφη άδειά τoυ σωματείου.

Για την διευκόλυνση των χρηστών, επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του σωματείου.

6) Cookies. Η ιστοσελίδα www.heliost.gr χρησιμοποιεί, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, cookies για βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser). Κάθε cookie περιέχει ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης και χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους όπως η λήψη στοιχείων σχετικά με το session id του χρήστη, τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο browser σας για να ‘διαβάσει’ την ιστοσελίδα καθώς και τον κωδικό πρόσβασής σας, πάντα κρυπτογραφημένο, μόνο εφόσον επιλέξετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό αυτόν ως μέλη. Γενικότερα τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. Εάν επιλέξετε να μην επιτρέψετε την αυτόματη χρήση cookies υπάρχει το ενδεχόμενο να μην δύνασθε να έχετε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.heliost.gr καθώς και των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

7) Προσωπικά δεδομένα. Η ιστοσελίδα του σωματείου συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Τα στοιχεία αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, η ειδικότητα και το έτος απόκτησης της, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται για την εγγραφή ενός χρήστη ως μέλους στην ιστοσελίδα, την αποστολή newsletter και την εν γένει επικοινωνία μαζί του. Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων αυτών υπόκεινται στους όρους της παρούσας συμφωνίας καθώς και στις οικείες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το σωματείο δεσμεύεται να διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων των χρηστών και για τον λόγο αυτό δεν θα διαθέσει για εμπορικό/διαφημιστικό σκοπό τα στοιχεία που συλλέγει σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) χωρίς την ρητή συγκατάθεση των ίδιων των χρηστών, με την εξαίρεση των προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις του νόμου περιπτώσεων. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, συνολικά ή τμηματικά, για στατιστικούς λόγους και για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να μεταβιβάζει τα στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) με τα οποία συνεργάζεται μόνο μέχρι το βαθμό που απαιτείται για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του www.heliost.gr και την εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου.

Η ιστοσελίδα www.heliost.gr παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα τροποποίησης ή/και διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων με την υποβολή αντίστοιχης αναφοράς στον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Οι χρήστες έχουν υποχρέωση να υποβάλουν αληθή και έγκυρα στοιχεία, ενώ τυχόν ευθύνες από την εσφαλμένη παροχή τους βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους.

8) Υπερσυνδέσεις. Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός του διαδικτυακού τόπου www.heliost.gr παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η ιστοσελίδα www.heliost.gr και το σωματείο δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε ιστότοπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

9) Κανάλι Youtube. Η ιστοσελίδα www.heliost.gr παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού(video) δια μέσου της ιστοσελίδας του Youtube. Το υλικό αυτό, που παρέχεται αποκλειστικά από το κανάλι του σωματείου στο Youtube, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του σωματείου από τη στιγμή της δημοσίευσης του και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

10) Πολιτική Διαφημίσεων. Το σωματείο έχει με βάση το καταστατικό του δικαίωμα να αποκτά έσοδα με κάθε νόμιμο τρόπο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του. Ως εκ τούτου στην ιστοσελίδα www.heliost.gr περιλαμβάνονται διαφημίσεις τρίτων μερών που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες. Οι διαφημίσεις τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι εύκολα διακριτό στο χρήστη το γεγονός ότι πρόκειται για προώθηση εμπορικού προϊόντος/υπηρεσίας και όχι για υπηρεσία του site. Η διαφήμιση εντός της ιστοσελίδας λαμβάνει χώρα με τρόπο θεμιτό και δεοντολογικό και με πλήρη σεβασμό στις προβλέψεις του νόμου για τις διαφημίσεις τόσο από την πλευρά του καταναλωτή όσο και από την πλευρά του ανταγωνισμού μεταξύ εταιριών. Το www.heliost.gr και το σωματείο δεσμεύονται να αναρτούν διαφημίσεις μόνο αφού έχουν προηγουμένως ελέγξει ότι αυτές είναι σύμφωνες με τα ως άνω και με αποκλειστικό σκοπό τα όποια έσοδα από αυτές να διατίθενται για τους σκοπούς του σωματείου. Το σωματείο μπορεί να εγγυηθεί μόνο για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, αρνείται όμως ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να προκύψει από τη σχέση ανάμεσα στον χρήστη και το τρίτο μέρος, το προϊόν ή η υπηρεσία του οποίου προβάλλεται στη διαφήμιση. Αυτή η σχέση άλλωστε διέπεται από τους όρους χρήσης της τρίτης ιστοσελίδας και η ευθύνη του σωματείου περιορίζεται έως το σημείο όπου ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή (ισχύει ό,τι και για τις υπερσυνδέσεις).

11) Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι. Το σωματείο έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση της ιστοσελίδας www.heliost.gr ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς (με ιδιαίτερη έμφαση σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας) στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info@heliost.gr. Εάν παρ’ όλα αυτά δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση της διαφοράς, ως εφαρμοστέο δίκαιο τίθεται το ελληνικό και το κοινοτικό, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε την φόρμα επικοινωνίας.

 

Το «Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης» δια μέσου των σχεδιαστών και του διαχειριστή της ιστοσελίδας www.heliost.gr πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ιστοσελίδας εν γένει. Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζει τους ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας του περιεχομένου της, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή ενός όσο το δυνατόν ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.